Funcions a Tableau i com utilitzar-les

Aquest bloc Edureka és el vostre diccionari complet de 'Funcions a Tableau' que abasta diverses categories de funcions i com utilitzar-les a Tableau Desktop.

Pissarra és una eina que no està pensada només per a gràfics bonics. Funcions a la taula és crucial per a una representació de dades òptima i, per tant, és un concepte bàsic de tots .Afortunadament, aquesta eina té diverses categories de funcions integrades que podeu aplicar directament a les vostres dades penjades. Si ho heu fet servir MS Excel o bé , us haurien de semblar bastant familiars.Per tant, les següents són les diverses categories de funcions que parlarem a través d’aquest bloc.

Funcions numèriques

Aquestes funcions integrades a Tableau us permeten realitzar càlculs sobre els valors de dades dels vostres camps. Les funcions numèriques només es poden utilitzar amb camps que contenen valors numèrics. A continuació es mostren les diverses funcions numèriques de Tableau1. ABS

Aquesta funció rmodifica el valor absolut del nombre indicat.

Sintaxi

ABS (número)ABS (-4) = 4

2. ACOS

Aquesta funció rmodifica l’arc cosinus del nombre donat en radians.

Sintaxi

ACOS (número)

ACOS (-1) = 3,14159265358979

3. ASIN

Aquesta funció rmodifica el sinus d'arc del nombre donat en radians.

Sintaxi

ASIN (número)

ASIN (1) = 1,5707963267949

4. ATAN

Aquesta funció rmodifica l’arc tangent del nombre donat en radians.

Sintaxi

ATAN (número)

ATAN (180) = 1,5652408283942

5. SOSTRE

Aquesta funció rdóna el número donat arrodonit al nombre enter més proper de valor igual o superior.

marc basat en dades a l’exemple de selenium webdriver

Sintaxi

SOSTRE (número)

SOSTRE (3,1415) = 4

6. COS

Aquesta funció rmodifica el cosinus de l'angle donat especificat en radians.

Sintaxi

COS (número)

COS (PI () / 4) = 0,707106781186548

7. Bressol

Aquesta funció rmodifica la cotangent de l’angle donat especificat en radians.

Sintaxi

COT (número)

CO1 (PI () / 4) = 1

8. GRAUS

Aquesta funció rmodifica el valor de l'angle donat en graus.

Sintaxi

GRAUS (nombre)

GRAUS (PI () / 4) = 45

9. DIV

Aquesta funció rmodifica el valor enter del quocient, donat el dividend i el divisor.

Sintaxi

DIV (enter1, enter2)

DIV (11,2) = 5

10. EXP

Aquesta funció rmodifica el valor de e elevat a la potència del nombre donat.

Sintaxi

EXP (número)

EXP (2) = 7.389
EXP (- [Taxa de creixement] * [Temps])

11. PLANTA

Aquesta funció rdóna el número donat arrodonit al nombre enter més proper de valor igual o menor.

Sintaxi

PLANTA (número)

PLANTA (6.1415) = 6

12. HEXBIN X, I

HEXBINX i HEXBINY són funcions de combinació i traçat de contenidors hexagonals.Aquesta funcióAssigna una coordenada x, y a la coordenada x del contenidor hexagonal més proper. Els contenidors tenen una longitud lateral 1, de manera que és possible que calgui escalar adequadament les entrades.

Sintaxi

HEXBINX (número, número)

HEXBINX ([Longitud], [Latitud])

13. LN

Aquesta funció rmodifica el registre natural del nombre donat.

Sintaxi

LN (número)

LN (1) = 0

14. REGISTRE

Aquesta funció rmodifica el registre amb la base 10 del número donat.

Sintaxi

LOG (número, [base])

LOG (1) = 0

15. MÀX

Aquesta funció rmodifica el màxim dels arguments passats.

Sintaxi

MAX (nombre, nombre)

MÀX. (4,7)= 7
MAX (vendes, beneficis)

16. MIN

Aquesta funció rmodifica el mínim dels arguments aprovats.

Sintaxi

MIN (número, número)

MIN (4,7)= 4
MIN (vendes, beneficis)

17. PI

Aquesta funció rmodifica el valor de Pi.

Sintaxi

PI () = 3,142

18. PODER

Aquesta funció rmodifica el valor del primer argument elevat al poder del segon argument.

Sintaxi

POTÈNCIA (nombre, potència)

POTÈNCIA (2,10)= 1024

19. RADIANS

Aquesta funció rmodifica el valor de l'angle donat en radians.

Sintaxi

RADIANS (nombre)

RADIANS (45) = 0,785397

20. RODÓ

Aquesta funció rmodifica el nombre donat arrodonit al nombre especificat de decimals.

Sintaxi

RONDA (nombre, [posició decimal])

RONDA ([Benefici])

21. SIGNA

Aquesta funció rmodifica el signe d’un nombre determinat.

Sintaxi

SIGN (número)

SIGN (AVG (Benefici)) = -1

22. SENSE

Aquesta funció rgira el sinus de l’angle donat especificat en radians.

Sintaxi

SENSE (number)

SENSE (PI () / 4) = ,707106781186548

23. SQRT

Aquesta funció rmodifica l’arrel quadrada del nombre donat.

Sintaxi

SQRT (número)

SQRT (25) = 5

24. PLAÇA

Aquesta funció rmodifica el quadrat del nombre donat.

Sintaxi

SQUARE (número)

QUADRAT (5) = 25

25. TAN

Aquesta funció rmodifica la tangent de l’angle donat especificat en radians.

Sintaxi

TAN (número)

TAN (PI () / 4) = 1

Funcions de cadena

Aquestes funcions integrades a Tableau us permeten manipular dades de cadenes. Podeu fer coses com ara treure tots els cognoms de tots els vostres clients a un camp nou mitjançant aquestes funcions. A continuació es mostren les diverses funcions de cadena de Tableau

1. ASCII

Aquesta funció rmodifica el codi ASCII per al primer caràcter de l'esmentada cadena.

Sintaxi

ASCII (cadena)

ASCII ('A') = 65

2. CHAR

Aquesta funció rmodifica el caràcter representat pel codi ASCII.

Sintaxi

CHAR (codi ASCII)

CHAR (65) = 'A'

3. CONTÉ

Si la cadena conté aquesta subcadena, aquesta funció returns cert.

Sintaxi

CONTÉ (cadena, subcadena)

CONTÉ ('Edureka', 'reka') = cert

4. FINALMENT

Donada la cadena que acaba amb aquesta subcadena, aquesta funció returns cert.

Sintaxi

ENDSWITH (cadena, subcadena)

ENDSWITH ('Edureka', 'reka') = cert

5. TROBAR

Si la cadena conté aquesta subcadena, aquesta funció rmodifica la posició d'índex de la subcadena a la cadena, en cas contrari 0. Si s'afegeix l'inici de l'argument opcional, la funció ignora qualsevol instància de la subcadena que aparegui abans de l'inici de la posició d'índex.

Sintaxi

FIND (cadena, subcadena, [inici])

FIND ('Edureka', 'reka') = 4

6. FINDNTH

Si la cadena conté aquesta subcadena, aquesta funció rmodifica la posició de l'índex de la novena aparició de la subcadena a la cadena.

Sintaxi

FINDNTH (cadena, subcadena, aparició)

TROBA (“Edureka”, “e”, 2) = 5

7. ESQUERRA

Aquesta funció rdóna la volta al nombre més esquerre de caràcters de la cadena donada.

Sintaxi

ESQUERRA (cadena, número)

ESQUERRA (“Edureka”, 3) = 'Edu'

8. LEN

Aquesta funció rmodifica la longitud de la cadena donada.

Sintaxi

LEN (cadena)

LEN ('Edureka') = 7

9. MÉS BAIX

Aquesta funció rmodifica tota la cadena donada en alfabets en minúscula.

Sintaxi

BAIX (cadena)

LOWER (“Edureka”) = edureka

10. LTRIM

Aquesta funció rmodifica la cadena donada sense cap espai anterior.

Sintaxi

__init__

LTRIM (cadena)

LTRIM ('Edureka') = 'Edureka'

11. MÀX

Aquesta funció rmodifica el màxim dels dos arguments de cadena passats.

Sintaxi

MÀXIMA (a, b)

MAX ('Apple', 'Banana') = 'Banana'

12. MID

Aquesta funció rmodifica la cadena donada des de la posició de l’índex d’inici.

Sintaxi

MID (cadena, inici, [longitud])

MID ('Edureka', 3) = 'riu'

13. MIN

Aquesta funció rmodifica el mínim dels dos arguments de cadena passats.

Sintaxi

MIN (a, b)

MIN ('Apple', 'Banana') = 'Apple'

14. REPOSA

Aquesta funció scerca la cadena donadaper a la subcadenai el substitueix per la substitució.

Sintaxi

REPLACE (cadena, subcadena, substitució)

REPLACE ('Version8.5', '8.5', '9.0') = 'Version9.0'

15. DRET

Aquesta funció rmodifica el nombre més dret de caràcters de la cadena donada.

Sintaxi

DRETA (cadena, número)

DRETA ('Edureka', 3) = 'eka'

16. RTRIM

Aquesta funció rmodifica la cadena donada sense que hi hagi cap espai correcte.

Sintaxi

RTRIM (cadena)

RTRIM ('Edureka') = 'Edureka'

17. ESPAI

Aquesta funció rmodifica una cadena que consisteix en un nombre especificat d'espais.

Sintaxi

ESPAI (número)

ESPAI (1) = '

18. ESCOTAT

Aquesta funció rgenera una subcadena d'una cadena, mitjançant un caràcter delimitador per dividir la cadena en una seqüència de fitxes.

Sintaxi

SPLIT (cadena, delimitador, número de testimoni)

SPLIT ('a-b-c-d', '-', 2) = 'b'
SPLIT ('a | b | c | d', '|', -2) = 'c'

19. COMENÇA

Tenint en compte que la cadena comença amb aquesta subcadena, aquesta funció returns cert.

Sintaxi

STARTSWITH (cadena, subcadena)

STARTSWITH (“Edureka”, “Edu”) = cert

20. TRIM

Aquesta funció rmodifica la cadena donada sense cap espai anterior ni posterior.

Sintaxi

TRIM (cadena)

TRIM ('Edureka') = 'Edureka'

21. SUPERIOR

Aquesta funció rmodifica tota la cadena donada en alfabets majúscules.

Sintaxi

MAJOR (cadena)

MAJOR (“Edureka”) = EDUREKA

Funcions de data

Aquestes funcions integrades a Tableau us permeten manipular les dates de la font de dades, com ara l'any, el mes, la data, el dia i / o l'hora. A continuació es mostren les diverses funcions de data a Tableau

1. DATADD

Aquesta funció rmodifica la data especificada amb l'interval de número especificatafegit a la data_part especificadad’aquesta data.

Sintaxi

DATEADD (data_part, interval, data)

DATAAFEGEIX ('mes', 3, # 2019-09-17 #) = 2019-12-17 12:00:00 AM

2. DATEDIFIF

Aquesta funció rmodifica la diferència entre les dues dates expressades en unitats de la part de la data. L'inici de la setmana es pot ajustar al dia que un usuari necessiti.

Sintaxi

DATEDIFF (data_part, data1, data2, [start_of_week])

DATEDATEDIFF ('setmana', # 2019-12-15 #, # 2019-12-17 #, 'dilluns') = 1

3. NOM DE LES DADES

Aquesta funció rmodifica la part de la data de la data en forma de cadena.

Sintaxi

DATENAME (data_part, data, [start_of_week])

DATENAME ('month', # 2019-12-17 #) = desembre

4. DATEPART

Aquesta funció retorna el fitxerpart de la data en forma enter.

Sintaxi

DATEPART (data_part, data, [start_of_week])

DATEPART ('mes', # 2019-12-17 #) = 12

5. DATETRUNC

Aquesta funció retorna el fitxerforma truncada de la data especificada amb la precisió especificada per part de data. Bàsicament, es retorna una nova data, mitjançant aquesta funció.

Sintaxi

DATETRUNC (data_part, data, [start_of_week])

DATETRUNC ('quarter', # 2019-12-17 #) = 01-07-2019 12:00:00
DATETRUNC ('mes', # 2019-12-17 #) = 01-12-2019 12:00:00

6. DIA

Aquesta funció retorna el dia de la data donada en forma sencera.

Sintaxi

DIA (data)

DAY (# 2019-12-17 #) = 17

7. ISDATE

Com que una cadena és una data vàlida, aquesta funció retorna el valor vertader.

Sintaxi

ISDATE (cadena)

ISDATE (17 de desembre de 2019) = cert

8. MAKEDATE

Aquesta funció retorna la datavalor construït a partir de l'any, mes i data especificats.

Sintaxi

MAKEDATE (any, mes, dia)

MAKEDATE (12, 17 i 2019) = # 17 de desembre de 2019 #

9. HORA DE FECCIÓ

Aquesta funció retorna la data i l'horavalors construïts a partir de l'any, mes i data especificats i l'hora, minut i segon.

Sintaxi

MAKEDATETIME (data, hora)

MAKEDATETIME ('17-12-2019', # 11: 28: 28 PM#) = # 17/12/2019 23:28:28 #
MAKEDATETIME ([Data], [Hora]) = # 17/12/2019 23:28:28 #

10. HORA DE FER

Aquesta funció retorna l'horavalor construït a partir de l’hora, minut i segon especificats.

Sintaxi

MAKETIME (hora, minut, segon)

MAKETIME (11, 28, 28) = # 11: 28: 28 #

11. MES

Aquesta funció retorna el mes de la data donada en forma sencera.

Sintaxi

MES (data)

MES (# 2019-12-17 #) = 12

12. ARA

Aquesta funció retorna la data i hora actuals.

Sintaxi

ARA ()

ARA () = 17/12/201911:28:28 PM

13. AVUI

Aquesta funció retorna la data actual.

Sintaxi

AVUI ()

AVUI () = 17/12/2019

14. ANY

Aquesta funció retorna l'any de la data donada en forma sencera.

Sintaxi

ANY (Data)

YEAR (# 2019-12-17 #) = 2019

Funcions de conversió de tipus

Aquestes funcions integrades a Tableau us permeten convertir camps d'un tipus de dades a un altre, per exemple, podeu convertir nombres a cadenes per evitar o habilitar l'agregació de Tableau. A continuació es mostren les diverses funcions de conversió de tipus a Tableau

1. DATA

Donada una expressió de número, cadena o data, aquesta funció retorna una data.

Sintaxi

DATA (expressió)

DATA ([Data d'inici dels empleats])
DATE ('17 de desembre de 2019') = # 17 de desembre de 2019 #
DATE (# 2019-12-17 14: 52 #) = # 2019-12-17 #

2. DATETIME

Donada una expressió de número, cadena o data, aquesta funció retorna una data-hora.

Sintaxi

DATETIME (expressió)

DATETIME ('17 de desembre de 2019 07:59:00') = 17 de desembre de 2019 07:59:00

3. DATEPARSE

Donada una cadena, aquesta funció retorna una data i hora en el format especificat.

Sintaxi

DATEPARSE (format, cadena)

com canviar el camí de Java

DATEPARSE ('dd.MMMM.yyyy', '17 .December.2019 ') = # 17 de desembre de 2019 #
DATEPARSE ('h'h' m'm 's's' ',' 11h 5m 3s ') = # 11: 05: 03 #

4. FLOTAR

Aquesta funció s'utilitza per emetre el seu argument com a número de coma flotant.

Sintaxi

FLOTAR (expressió)

FLOTANT (3)=3.000
FLOTOR ([Salari])

5. INT

Aquesta funció s'utilitza per emetre el seu argument com a enter.Per a certes expressions, també trunca els resultats al nombre enter més proper a zero.

Sintaxi

INT (expressió)

INT (8.0 / 3.0) = 2
INT (4.0 / 1.5) = 2
INT (-9,7) = -9

6. CORDA

Aquesta funció s'utilitza per emetre el seu argument com una cadena.

Sintaxi

STR (expressió)

STR ([Data])

Funcions agregades

Aquestes funcions integrades a Tableau us permeten resumir o canviar la granularitat de les vostres dades. A continuació es mostren les diverses funcions agregades de Tableau

1. ATTR

Aquesta funció retorna el valor de l'expressió si té un valor únic per a totes les files, ignorant els valors NULL, en cas contrari retorna un asterisc.

Sintaxi

ATTR (expressió)

2. AVG

Aquesta funció retorna la mitjana de tots els valors d'una expressió, ignorant els valors NULS. AVG només es pot utilitzar amb camps numèrics.

Sintaxi

AVG (expressió)

3. RECOLLIR

Es tracta d’un càlcul agregat que combina els valors del camp d’arguments ignorant els valors nuls.

Sintaxi

RECOLLIR (espacial)

4. CORR

Aquest càlcul retorna el coeficient de correlació de Pearson de dues expressions.

El Correlació de Pearson mesura la relació lineal entre dues variables. Els resultats oscil·len entre -1 i +1 inclosos, on 1 denota una relació lineal positiva exacta, ja que quan un canvi positiu en una variable implica un canvi positiu de la magnitud corresponent en l’altra, 0 indica que no hi ha relació lineal entre la variància i & menys1 és una relació negativa exacta.

Sintaxi

CORR (expr1, expr2)

5. COMPTE

Aquesta és una funció que s’utilitza per retornar el recompte d’elements d’un grup, ignorant els valors NULL. És a dir, si hi ha diversos números del mateix ítem, aquesta funció el comptarà com a ítems separats i no com a ítem únic.

Sintaxi

COUNT (expressió)

6. COUNTD

Aquesta és una funció que s’utilitza per retornar el recompte diferent d’elements d’un grup, ignorant els valors NULL. És a dir, si hi ha diversos números del mateix ítem, aquesta funció el comptarà com a ítem únic.

Sintaxi

COUNTD (expressió)

7. COVAR

Aquesta és una funció que retorna el fitxer Mostra de covariància de dues expressions.

La naturalesa de dues variables que canvien, juntes, es pot quantificar utilitzant Covariància . Una covariància positiva indica que les variables tendeixen a moure’s en la mateixa direcció, com quan el valor d’una variable tendeix a créixer, també ho fa el valor de l’altra. Suna covariància àmplia és l'elecció adequada quan les dades són una mostra aleatòria que s'utilitza per estimar la covariància per a una població més gran.

Sintaxi

COVAR (expr1, EXPR2)

8. COVARP

Aquesta és una funció que retorna el fitxer Covariància poblacional de dues expressions.

La covariància de la població és l’opció adequada quan hi ha dades disponibles per a tots els elements d’interès de tota la població, no només per a una mostra.

Sintaxi

COVARP (expr1, EXPR2)

9. MÀX

Aquesta funció retorna el màxim d'una expressió a tots els registres, ignorant els valors NULL.

Sintaxi

MAX (expressió)

10. MITJA

Aquesta funció retorna la mediana d'una expressió a tots els registres, ignorant els valors NULL.

Sintaxi

MITJA (expressió)

11. MIN

Aquesta funció retorna el mínim d'una expressió a tots els registres, ignorant els valors NULL.

Sintaxi

MIN (expressió)

12. PERCENTIL

Aquesta funció retorna el valor percentil d'una expressió determinada. Aquest número retornat ha d’estar entre 0 i 1, per exemple, 0,34 i ha de ser una constant numèrica.

Sintaxi

PERCENTIL (expressió, nombre)

13. STDEV

Aquesta funció a Tableau retorna l'estadística Desviació estàndar de tots els valors de l’expressió donada en funció d’una mostra de la població.

Sintaxi

STDEV (expressió)

14. STDEVP

Aquesta funció a Tableau retorna l'estadística Desviació estàndar de tots els valors de l’expressió donada en funció de la població esbiaixada.

Sintaxi

STDEVP (expressió)

15. SUMA

Aquesta funció a Tableau retorna la suma de tots els valors de l'expressió, ignorant els valors NULL. SUM només es pot utilitzar amb camps numèrics.

Sintaxi

SUM (expressió)

16. VAR

Donada l’expressió basada en una mostra de la població, aquesta funció retorna la variància estadística de tots els valors.

Sintaxi

VAR (expressió)

17. WARP

Donada l’expressió basada en tota la població, aquesta funció retorna la variància estadística de tots els valors.

Sintaxi

VARP (expressió)

Funcions lògiques

Aquestes funcions integrades a Tableau permeten determinar si una determinada condició és certa o falsa (lògica booleana). A continuació es mostren les diverses funcions lògiques de Tableau

1. I

Aquesta funció realitza AND (conjunció) lògica en dues expressions. Perquè AND retorni cert, s'han de complir les dues condicions especificades.

Sintaxi

SI I DESPRÉS ACABEN

IF (ATTR ([Mercat]) = 'Àsia' I SUMA ([Vendes])> [Llindar emergent]) DESPRÉS 'Rendiment'

2. CAS

Aquesta funció a Tableau realitza proves lògiques i retorna els valors adequats, comparables a SWITCH CASE en els llenguatges de programació més habituals.

Quan un valor que coincideix amb la condició especificada a l'expressió donada, CASE retorna el valor de retorn corresponent. Si no es troba cap coincidència, s'utilitza l'expressió de retorn per defecte. Si no hi ha cap retorn per defecte ni coincideixen els valors, aquesta funció retorna NULL.

Sovint és més fàcil utilitzar CASE que IIF o SI ALTRE TEMPS.

Sintaxi

CAIXAQUAN DESPRÉSQUAN DESPRÉS ...ALTRESFINAL

CAS [Regió] QUAN 'Oest' DESPRÉS 1 QUAN 'Est' DESPRÉS 2 ALTRES 3 FINALITZEN

3. ALTRES I SI, DESPRÉS

Aquesta funció de Tableau prova una sèrie d'entrades que retornen el valor THEN per a la primera expressió que compleixi la vostra condició IF.

Sintaxi

SI DESPRÉS ACABA MÉS

SI [Benefici]> 0 DESPRÉS 'Benefici' ELS 'Pèrdua' MÉS FINALITZEN

4. ELSEIF

Aquesta funció de Tableau prova una sèrie d'entrades que retornen el valor THEN per a la primera expressió que compleixi la vostra condició ESLEIF.

Sintaxi

SI LLAVORS[ELSEIF LLAVORS ...] ELSEFINAL

SI [Benefici]> 0 DESPRÉS 'Benefici'ELSEIF [Benefici] = 0 DESPRÉS 'Sense beneficis sense pèrdua'ELSE 'Pèrdua' FINAL

5. FINALITAT

Aquesta funció finalitza una expressió.

Sintaxi

SI LLAVORS[ELSEIF LLAVORS ...] ELSEFINAL

SI [Benefici]> 0 DESPRÉS 'Benefici'ELSEIF [Benefici] = 0 DESPRÉS 'Sense beneficis sense pèrdua'ELSE 'Pèrdua' FINAL

6. IFNULL

Aquesta funció de tauler retorna expr1 no NULL, en cas contrari retorna expr2.

Sintaxi

IFNULL (expr1, expr2)

IFNULL([Benefici], 0)

7. IIF

Aquesta funció de tauler ccomprova si es compleix una condició, retorna un valor si és TRUE, un altre si és FALS i un tercer valor o NULL si es desconeix.

Sintaxi

IIF(prova, doncs, en cas contrari, [desconegut])

IIF ([Benefici]> 0, 'Benefici', 'Pèrdua', 0)

8. ISDATE

Aquesta funció ccomprova si una cadena determinada és una data vàlida i, si és així, torna cert.

Sintaxi

ISDATE (cadena)

ISDATE ('2004-04-15') = cert

9. ISNULL

Aquesta funció ccomprova si una expressió determinada conté dades vàlides i, en cas afirmatiu, retorna cert.

Sintaxi

ISNULL (expressió)

ISNULL([Benefici])

10. NO

Aquesta funció realitza NO (negació) lògica en una expressió determinada.

Sintaxi

SI NO DESPRÉS ACABA

SI NO [Benefici]> 0 LLAVORS ACABA 'Sense beneficis'

11. O

Aquesta funció realitza OR (disjunció) lògica en dues expressions. Perquè OR retorni cert, cal complir qualsevol de les dues condicions especificades.

Sintaxi

SI O DESPRÉS ACABEN

IF [Benefici]<0 OR [Profit] = 0 THEN 'Needs Improvement' END

12. QUAN

Aquesta funció troba el primer valor que compleix la condició a l’expressió donada i retorna el retorn corresponent.

Sintaxi

CAS QUAN LLAVORS ... [ALTRA] ACABA

CAS [RomanNumberals] QUAN 'I' DESPRÉS 1 QUAN 'II' DESPRÉS 2 ALTRES 3 ACABEN

13. ZN

Aquesta funció a Tableau retorna l'expressió donada si no és NULL, en cas contrari retorna zero.

Sintaxi

ZN (expressió)

ZN ([Benefici])

Aquestes eren totes les funcions essencials de Tableau per obtenir més informació sobre Tableau i els diversos conceptes que s’hi associen aquesta llista de reproducció .

Si voleu dominar Tableau, Edureka té un curs seleccionat que abasta diversos conceptes de visualització de dades en profunditat, inclosos el format condicional, la creació de scripts, els gràfics d’enllaç, la integració de taulers, la integració de Tableau amb R i molt més.